کلاس های ترمیک

کلاس های ترمیکHome کلاس های ترمیک
دورهای ترمیک شامل 3روز در هفته می باشد که هر جلسه به مدت 1:30 ساعت می باشد. طول هر ترم 5 هفته می باشد که از 100 تا 0 فراگیری زبان دراین دوره ها شامل 10 ترم می باشد. که زبان آموز پس ازکسب حدنصاب نمره و شرکت در آزمون های استاندارد مرکز درآزمون های IELTS شرکت و موفق به اخذ مدرک بین المللی مرکز زبان های خارجی صنعت و معدن البرز می شود.